Това е нов вид обучение, което се въведе на територията на всички страни – членки на ЕС, чрез Директивата за първоначално и периодично обучение на професионалните водачи – 2003/59/ЕО. В националното транспортно законодателство тази Директива е транспонирана чрез Наредба 41 на МТ. Реално то съществува от 2008 година, но предвид големият брой професионални водачи, както и тези с придобити права, преди влизане в сила на директивата, някои от страните-членки въведоха график за поетапното привеждане в съответствие с изискванията на директивата.

Компетентния орган в Р България – ИА”Автомобилна администрация” въведе подобен график, който се базира на датата на придобиване на съответната категория за управление на МПС. Важно е да се спомене, че въпреки добрата воля на някои международни организации в транспорта, не бе постигнато споразумение между отделните страни-членки и на практика те не признават взаимно евентуалните “гратисни периоди”. Ето защо съветваме – при осъществяването на международни превози да не разчитате на обявения график, защото той не е достатъчно основание за това, да не ви бъде наложена санкция.

Транс Инфо М ООД има удостоверение за регистрация,издадено под No115 от ИА”Автомобилна администрация”, което дава право за организиране на обучение за придобиване на „Карта за квалификация на водача”. В края на всеки курс кандидатите получават “удостоверение за професионална компетентност”, а на негова база ИА”Автомобилна администрация” издава картата за квалификация. Тя е личен документ с валидност 5 години. След изтичането на този срок, водачите, които ще продължат да упражняват тази професия, следва да преминат опреснителен курс.

КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ КУРСОВЕ СА СЛЕДНИТЕ:

– ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

На обучение за придобиване на първоначална квалификация подлежат професионалните водачи със свидетелства за управление от категории D1, D1+E, D, D+E, придобити след 10 септември 2008 г. и категории C1, C1+E, C, C+E, придобити след 10 септември 2009 г.

– ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

Това обучение се отнася за всички професионални водачи, които са придобили правоспособност за управление на МПС от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E – преди 10.09.2008 г., от подкатегории С1, C1+E и категории C или C+E – преди 10.09.2009 г.

Свържете се с нас, за да ви информираме подробно за изискванията, критериите и начина на провеждане на обучението.