Ефективното управление на международните автомобилни превози на пътници и товари в съвременните условия е задача, която е по силите не просто на опитен, грамотен специалист, но и предприемач и иноватор, овладял основните принципи на мениджмънта и притежаващ икономически познания.

Мениджмънтът е умение да се управляват финансовите, материалните и човешките ресурси на фирмата, с оглед осъществяването на ефективна организация на транспортния процес и получаването на печалба.

Днес всеки ръководител на транспортна фирма, която осъществява международни превози на товари и пътници трябва да притежава творчески способности и да бъде едновременно компетентен:

 • относно спецификата на международните автомобилни превози
 • в планирането на транспортната дейност
 • в осъществяването на своята дейност в конкурентна среда, в която оцеляват най-подготвените

За да избегнат рисковете за своите предприятия, ръководителите трябва непрекъснато да повишават икономическата и управленската си квалификация. Това е и целта на изискването за професионална компетентност за ръководители на фирми, които кандидатстват за достъп до пазара на автотранспортната дейност, съгласно закона за автомобилните превози.

В рамките на курса се разглеждат следните теми, посочени в Директива 98/76/ЕО:

 • Данъчен режим
 • Търговско и финансово управление на предприятието
 • Начин на плащане и финансиране
 • Изчисление и себестойност
 • Ценообразуване, тарифиране и условия за извършване на превозите
 • Застраховка
 • Разпоредбите за достъп до професията и управлението и
 • Технически норми и експлоатация
 • Тегла и размери на превозните средства.
 • Безопасност на движението
 • Законови, подзаконови и административни разпоредби в областта на пътното движение
 • Пътна мрежа
 • Международен регламентационен режим
 • Формалности и процедури, които се прилагат при преминаване през граница
 • Основни разпоредби в областта на пътното движение по държави

Ръководството на Транс Инфо М насочва специално внимание върху подготовката на ръководните кадри и се стреми да поддържа учебните програми актуализирани към последните промени в европейското транспортно законодателство. Съгласно действащия закон у нас, посещението на курсовете няма задължителен характер, но осмислянето и разбирането на материята изискват по-задълбочена подготовка, включваща примери от транспортната практика и проведена от експерти с дългогодишен управленски опит. Всеки кандидат, преминал специализираните курсове, получава сертификат на българската асоциация на сдруженията от автомобилния транспорт, който доказва и гарантира нивото на неговата професионална подготовка. За своите клиенти ние предоставяме възможности за стаж във водещите транспортни предприятия у нас.

Всички кандидати се явяват на изпит пред ИА“Автомобилна администрация“ и след успешното полагане на изпита получават единствения международно признат документ в рамките на европейската общност – Удостоверение за професионална компетентност, издадено от компетентния орган на Р България – ИА“Автомобилна администрация“. Образецът на този документ е публикуван и в действащат Директива на 98/76/ЕС относно допускането до професията на автомобилния превозвач.

Изпитите се организират на сесии, които се обявават предварително на страницата на ИА“АА“
По този начин бихте могли да планирате къде и кога да се явие на изпит. Необходимо условие е, предварително да подадете документи за явяване на изпит в съответната Регионална дирекция на „Автомобилна администрация“, а именно: формуляр по образец, оригинална диплома за завършено образование (прадставя се), както и бордеро от внесена държавна такса в размер на 25.00 лв. по сметката на ИА“АА“.
Участвайки в курсовете, организирани от нас, вие получавате гаранция за успешно полагане на изпита. Получавате пълен комплект учебни помагала, които са и един пълноцене справочник в бъдещата ви дейност; работите с всички видове транспортни съпроводителни документи, както и с реда и начина за тяхното оформяне; В рамките на курса са предвидени няколко последователни контролни теста, които се анализират задълбочено и ви дават възможност да придобиете пълна яснота по проблемите. По този начин вие придобивате спокойствие и увереност в деня на изпита ! Нашата крайна цел е да бъдете обезпечени с познания и умения, които да ви помагат в едно бъдещо управление на транспортната дейност.